Landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls in NJB

In NJB wordt aandacht besteed aan de landelijke scriptieprijs van Stichting Beer impuls. Deze stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor personenschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader schrijft de stichting onder andere jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren. Zie hier het bericht in NJB, met meer informatie over de scriptieprijs.

PERSBERICHT

Stichting Beer impuls schrijft voor het derde jaar op rij een landelijke scriptieprijs uit.

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor personenschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader schrijft de stichting onder andere jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren.

Stichting Beer impuls bestaat inmiddels alweer drie jaar en er is een groeiende belangstelling en enthousiasme rond deze jaarlijkse scriptieprijs, zowel binnen de academische wereld als daarbuiten. Met deze scriptieprijs, maar ook met het geven van gastcolleges en masterclasses, hoopt de stichting bij te dragen aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade.

Nadat op 15 juni jl. ChiChi de Haan en de Vakgroep Privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam de ‘scriptieprijs 2016’ van Stichting Beer impuls in ontvangst namen, is er opnieuw een scriptieprijs uitgeschreven voor de beste scriptie van 2017. De vakgroepen zijn inmiddels aangeschreven en krijgen tot 29 december 2017 de tijd om de beste scriptie van hun studenten mee te laten dingen naar deze prijs. Per vakgroep kan één scriptie worden aangeleverd.

Ook dit jaar zal de jury bestaan uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Inzendingen worden beoordeeld op relevantie voor de positie van het slachtoffer, taalvaardigheid, originaliteit en vernieuwende inzichten.

Voor meer informatie over deze scriptieprijs en Stichting Beer impuls kunt u contact opnemen met info@beerimpuls.nl of kijken op www.beerimpuls.nl.

19 september 2017: Enthousiaste studenten tijdens Masterclass Letselschade Rijksuniversiteit Groningen

Op 4 en 5 september jl. organiseerde Stichting Beer impuls, in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen, een Masterclass Letselschade voor de juridische faculteit. De Masterclass vond plaats in het oude kantongerecht van Groningen, dat thans als collegezaal fungeert voor de Faculteit Theologie. John Beer, Marco Zwagerman en Veeru Mewa verzorgden namens Stichting Beer impuls deze Masterclass. Prof. mr. dr. Albert Verheij was namens Rijksuniversiteit Groningen nauw betrokken bij de Masterclass.

Naast presentaties over de eigenschappen waarover een goede letselschadeadvocaat moet beschikken, werd onder andere ook gesproken over medische aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, vliegrampen, Amerikaanse toestanden in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht en het leerstuk van eigen schuld.

Ook werden praktijkgerichte pleitoefeningen gehouden aan de hand van drie geanonimiseerde dossiers die de studenten vooraf toegestuurd kregen. Stichting Beer impuls ontving mooie, constructieve feedback en werd door enthousiaste en gemotiveerde studenten aangemoedigd om dit soort Masterclasses te blijven geven. Ervaring leert dat studenten weinig praktijkervaring opdoen tijdens hun studie. Stichting Beer impuls hoopt met dit soort Masterclasses en gastcolleges bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van jong talent op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en personenschade.

29 augustus 2017: Stichting Beer impuls geeft Masterclass Letselschade aan studenten Rijksuniversiteit Groningen

Stichting Beer impuls is in 2014 opgericht om ondersteuning te bieden aan slachtofferbelangen en goede doelen die daarmee zijn verbonden. Ook stimuleert de stichting de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade.

In dat verband wil de stichting ook het onderwijs op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers bevorderen. De stichting schrijft daartoe onder andere ieder jaar een landelijke scriptieprijs uit op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Daarnaast geeft Stichting Beer impuls zelf onderwijs op academisch niveau, onder andere in de vorm van gastcolleges.

Op 4 en 5 september geven John Beer, Marco Zwagerman en Veeru Mewa namens de stichting, in samenspraak met de Vakgroep Privaatrecht van de Rijksuniversiteit Groningen, een Masterclass Letselschade op het gebied van medische aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid bij vliegrampen. Prof. mr. dr. Albert Verheij (Rijksuniversiteit Groningen) zal een bijdrage leveren over het leerstuk van eigen schuld. Er zullen ook praktijkgerichte pleitoefeningen worden gehouden met de deelnemende studenten en er is ruimte voor discussie over de onderwerpen die ter sprake komen.

Voor vragen over deze masterclass of over Stichting Beer impuls, kunt u mailen naar: info@beerimpuls.nl.

John Beer spreekt tijdens symposium Medische Missers

De jonge hockeyer Rogier Mooij (21) kwam om het leven door een verkeerde diagnose. De longarts die betrokken was bij de behandeling van de jongen kreeg van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam slechts een waarschuwing. Dit nadat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een tuchtklacht werd ingediend.

Wat gebeurt er met de artsen die een medische misser begaan? Welke functie heeft het tuchtrecht en hoe verloopt de procedure bij medische aansprakelijkheid? Op 14 juni 2017 stonden deze vragen centraal bij het Symposium ‘Medische Missers’, georganiseerd door Fractie Vrijspraak en Magister JFT | Livius.

John Beer was een van de sprekers. De sprekers bespraken verschillende stellingen omtrent het tuchtrecht in het gezondheidsrecht. John Beer lichtte de weg van een slachtoffer (of diens nabestaanden) naar de (tucht)rechter toe en beschreef de ongelijkheid tussen artsen/ziekenhuizen en patiënten.

Zie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/04/artsen-rogier-mooij-worden-niet-vervolgd-a1565513

Scriptieprijs Stichting Beer impuls in de pers

Op 15 juni jl. won ChiChi de Haan, samen met de Vakgroep Privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam, de landelijke scriptieprijs van Stichting Beer impuls met haar scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’. Ook de pers besteedt aandacht aan dit initiatief van de stichting. Ook dit jaar zal een scriptieprijs worden uitgeschreven; de prijs zal volgend jaar worden uitgereikt. Voor meer vragen over de scriptieprijs: info@beerimpuls.nl

Zie hier de berichten van Mr. Online en Stichting PIV over de prijsuitreiking.

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

PERSBERICHT AMSTERDAM, 16 JUNI 2017

Mevrouw mr. ChiChi de Haan/Vakgroep Privaatrecht Universiteit van Amsterdam wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’.

Stichting Beer impuls, een initiatief van zes Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. In juni 2016 heeft de stichting, net als in 2015, een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 15 juni jl. werd de scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van de winnende scriptie, mevrouw mr. ChiChi de Haan en de Vakgroep Privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van haar scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’ heeft als subtitel ‘Art. 7:658 BW en zorg voor de zorgverlener na een incident’.

Deze scriptie behandelt de vraag of een ziekenhuis (op grond van artikel 7:658 BW) jegens de zorgverlener in zijn dienst de juridische plicht heeft om deze na een calamiteit of incident op te vangen, en bij gebreke daaraan aansprakelijk kan zijn voor daaruit voortvloeiende psychische gezondheidsschade. ‘De scriptie is compact, bevat veel informatie en is desondanks zeer goed leesbaar. Het onderwerp is origineel, actueel en relevant. De jury heeft met veel waardering kennis genomen van het praktijkonderzoek waarvan in de scriptie verslag wordt gedaan. Bij de scriptie bevindt zich een uitvoerige literatuurlijst en er worden concrete aanbevelingen gedaan,’ aldus de jury over de winnende scriptie.

Ook dit jaar zal door de stichting opnieuw een scriptieprijs worden uitgeschreven.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de scriptieprijs en de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.

V.l.n.r. prof. mr. Cees van Dam, mr. John Beer, mr. ChiChi de Haan, mr. Toine de Bie (scriptiebegeleider ChiChi de Haan), mr. Theo Kremer.

 

Prijsuitreiking scriptieprijs Stichting Beer impuls

PERSBERICHT, AMSTERDAM 9 MEI 2017

In juni 2016 schreef Stichting Beer impuls, net als in 2015, een landelijke scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon één scriptie aan het bestuur van de stichting worden voorgelegd.

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Inzendingen worden derhalve beoordeeld op: 

  • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
  • Taalvaardigheid;
  • Originaliteit;
  • Vernieuwende inzichten.

Het bestuur heeft in totaal zes inzendingen ontvangen en heeft deze zes scripties beoordeeld.  Drie van deze scripties zijn daaruit geselecteerd en (geanonimiseerd) voorgelegd aan de jury, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Het betreft hier de volgende scripties:

  • ChiChi de Haan, Universiteit van Amsterdam (UvA) ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’;
  • Jasper van Ittersum, Universiteit Leiden ‘De juridische lijdensweg van maligne mesothelioom- en asbestgerelateerde longkankerslachtoffers’;
  • Eva Schutte, Radboud Universiteit ‘Arbeidsvermogensschade bij kinderen: koffiedik kijken of calculated guess?’.

De jury heeft inmiddels een winnende scriptie gekozen, die bekend zal worden gemaakt tijdens de prijsuitreiking op donderdag 15 juni a.s. Nadien zult u op de site van Stichting Beer impuls actuele informatie vinden over de winnende scriptie/vakgroep.

Voor vragen over dit bericht of over de scriptieprijs kunt u mailen naar info@beerimpuls.nl.

Inzendingen nieuwe scriptieprijs stromen binnen

Stichting Beer impuls bestaat inmiddels alweer ruim twee jaar. De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het aansprakelijkheidsrecht en personenschade. In dat kader schrijft de stichting onder andere jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren.

Nadat op 6 juni 2016 Kirsten Maes en het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht de ‘scriptieprijs 2015’ van Stichting Beer impuls in ontvangst namen, is er een nieuwe scriptieprijsvraag uitgeschreven voor de beste scriptie van 2016.

De vakgroepen hebben inmiddels enthousiast gereageerd en de inzendingen stromen binnen. Ook dit jaar zal de jury bestaan uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Inzendingen worden beoordeeld op relevantie voor de positie van het slachtoffer, taalvaardigheid, originaliteit en vernieuwende inzichten.

De prijs zal in de zomer van 2017 worden uitgereikt. Wij zullen u op de hoogte blijven houden via deze website.

Voor meer informatie over deze scriptieprijs en Stichting Beer impuls kunt u contact opnemen met info@beerimpuls.nl.

Augustus 2016: Persbericht scriptieprijs Stichting Beer impuls in ‘Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk’

In het augustusnummer van TLP (Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk) verscheen het persbericht van Stichting Beer impuls naar aanleiding van de prijsuitreiking op 6 juni jl. van de landelijke scriptieprijs. Zie hier de publicatie. Inmiddels is er door Stichting Beer impuls opnieuw een prijsvraag uitgeschreven. Voor meer informatie daarover, zie hier.