Shortlist scriptieprijs 2021 Stichting Beer impuls bekend gemaakt

PERSBERICHT | Amsterdam, 22 juni 2021

Na het lustrum vorig jaar zal de scriptieprijs van Stichting Beer impuls ook dit jaar weer worden uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. De shortlist werd inmiddels bekend gemaakt.

De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Het bestuur van de stichting is verheugd dat de scriptieprijs nog immer een mooie impuls vormt op het gebied van de ontwikkeling van jong talent. Na een digitale prijsuitreiking vorig jaar lijkt een fysieke prijsuitreiking dit jaar gelukkig weer tot de mogelijkheden te behoren.

Inzendingen worden beoordeeld op: 

 • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
 • Taalvaardigheid;
 • Originaliteit;
 • Vernieuwende inzichten.

Per vakgroep kon één scriptie worden aangeleverd. Het bestuur heeft in totaal vier inzendingen – alle van hoge kwaliteit – ontvangen en heeft deze vier scripties beoordeeld. Op volgorde van binnenkomst werden de volgende scripties ontvangen:

 1. Kan een robot ‘persoonlijk’ aansprakelijk worden gehouden voor een fout in de operatiekamer door hem rechtssubjectiviteit toe te kennen?
  Maartje Pieternelle Nieuwenhuis (Universiteit van Amsterdam, vakgroep gezondheidsrecht)
 1. Verhalen van schade (verhouding tussen de visie van verzekeringsprofessionals en slachtoffers op de letselschadeprocedure en op de behoeften van slachtoffers van letsel)
  Charlotte van Goch (Vrije Universiteit, vakgroep privaatrecht)

 2. Immateriële schadevergoeding & effectieve rechtsbescherming in de zin van artikel 13 EVRM
  Suze Chevalier (Universiteit Utrecht, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht)

 3. Het causaliteitsvereiste bij medische informed consentzaken (de patiënt als individu of als redelijk handelend persoon?)
  Rosanne Verburgh (Universiteit Leiden, Instituut voor Privaatrecht, sectie Burgerlijk Recht)

Een shortlist van drie (geanonimiseerde) scripties werd voorgelegd aan de jury van de stichting, net als vorige jaren bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Scripties 2, 3 en 4 werden (uiteraard ook geanonimiseerd) geselecteerd voor die shortlist.

De jury heeft inmiddels – door de coronamaatregelen op alternatieve wijze – juryberaad gehouden over deze drie scripties van de shortlist en zal op dinsdag 28 september 2021 vanaf 16.00 uur op feestelijke wijze bekend maken welke auteur en vakgroep de scriptieprijs 2021 zullen winnen. De meedingende vakgroepen en auteurs zullen te zijner tijd meer details ontvangen over de prijsuitreiking op 28 september a.s.

We hopen de auteurs en vakgroepen dan fysiek te kunnen ontmoeten! Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl.

Nieuwe scriptieprijs uitgeschreven

De scriptieprijs van Stichting Beer impuls heeft in 2020 een lustrum gevierd. De prijsuitreiking vond, geheel passend bij de tijd, digitaal plaats.

Het verheugde ons om te zien dat ook op afstand de inzet van de auteurs en vakgroepen werd beloond met een feestelijke middag. Dominique van Grootveld en de betrokken vakgroep van de Universiteit van Amsterdam sleepten de prijs in de wacht met een scriptie over aansprakelijkheid rondom ketenzorg.

Ook zijn wij blij met de blijvende betrokkenheid van onze externe juryleden prof. mr. C.C. van Dam en mr. dr. F.Th. Kremer.

De scriptieprijs is inmiddels niet meer weg te denken op ons vakgebied, mede dankzij het niet aflatende enthousiasme van de meedingende vakgroepen en auteurs. Met deze scriptieprijs hopen wij constructief te blijven bijdragen aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan kwetsbare slachtoffers van personenschade.

In 2021 schrijft Stichting Beer impuls opnieuw een landelijke scriptieprijs uit. De scriptieprijs zal ook in 2021 worden uitgereikt aan de auteur van de beste (in 2020 geschreven) masterscriptie op het gebied van personenschade en aansprakelijkheidsrecht, en aan diens vakgroep.

Bij de beoordeling van de inzendingen zal worden gelet op:

 • relevantie voor de personenschadepraktijk;
 • taalvaardigheid;
 • originaliteit;
 • creativiteit;
 • de vernieuwende inzichten die uit de scriptie blijken.

Per aangeschreven vakgroep kan één scriptie aan het bestuur worden voorgelegd door een vertegenwoordiger van die vakgroep.

Scripties kunnen door de vakgroepen uiterlijk tot 1 maart 2021 worden voorgelegd. Het bestuur krijgt de scripties geanonimiseerd te lezen. Het bestuur van de stichting maakt vervolgens een selectie van de drie beste scripties. Deze drie scripties zullen vervolgens – uiteraard ook geanonimiseerd – worden beoordeeld door een jury, waarvan ook dit jaar prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en ondergetekende deel uitmaken.

De winnaar van de scriptieprijs zal een geldbedrag van € 1.750 ontvangen. De vakgroep die de winnende scriptie heeft ingezonden, ontvangt hetzelfde bedrag om te besteden aan onderwijsdoeleinden op het gebied van aansprakelijkheid en personenschade.

Omdat wij hopen dit jaar een live prijsuitreiking te kunnen organiseren, wachten wij nog even met het bepalen van een datum voor de prijsuitreiking.

PERSBERICHT | Amsterdam, 10 november 2020

Lustrum: prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

Mevrouw mr. Dominique van Grootveld (Universiteit van Amsterdam) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘Aansprakelijkheid rondom ketenzorg’

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het vijfde jaar op rij (een lustrum!) – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven.

Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich op gepaste corona-afstand over de inzendingen gebogen. Het hoge niveau van alle beoordeelde scripties heeft het de jury niet gemakkelijk gemaakt om tot een eindoordeel te komen.

Na uitvoerig beraad heeft de jury besloten de scriptieprijs 2020 toe te kennen aan Dominique van Grootveld en de vakgroep publiekrecht/gezondheidsrecht van de Universiteit van Amsterdam, met de scriptie over aansprakelijkheid rondom ketenzorg: een juridisch onderzoek naar de mate van wettelijke bescherming van de patiënt die bij ketenzorg schade lijdt/heeft geleden en de wijze waarop in dit kader meer adequate, wettelijke bescherming voor de patiënt kan worden bewerkstelligd.

Hierbij is de complexiteit van het onderwerp, de compactheid en helderheid van de scriptie en originaliteit van de hierin gedane voorstellen meegewogen. Nu er in de toekomst steeds meer (chronische) patiënten geconfronteerd zullen worden met aangeboden ketenzorg is de door de auteur beschreven juridische problematiek in toenemende mate relevant.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.

PERSBERICHT

Amsterdam, 12 mei 2020 

Shortlist scriptieprijs 2020 Stichting Beer impuls bekend gemaakt 

Voor het vijfde jaar op rij zal de scriptieprijs van Stichting Beer impuls worden uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. De shortlist werd inmiddels bekend gemaakt. 

Dit lustrum doet het bestuur terugblikken op een evenement dat inmiddels een bijzondere traditie is geworden. De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Het bestuur van de stichting is verheugd dat de scriptieprijs een mooie impuls vormt op het gebied van de ontwikkeling van jong talent. 

Inzendingen worden beoordeeld op:  

 • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk; 
 • Taalvaardigheid; 
 • Originaliteit; 
 • Vernieuwende inzichten. 

Per vakgroep kon één scriptie worden aangeleverd. Het bestuur heeft in totaal vijf inzendingen – alle van hoge kwaliteit – ontvangen en heeft deze vijf scripties beoordeeld. Op volgorde van binnenkomst werden de volgende scripties ontvangen: 

 1. Aansprakelijkheid rondom ketenzorg, geschreven door Dominique van Grootveld en aangeleverd door de Universiteit van Amsterdam (UvA), vakgroep Publiekrecht/Gezondheidsrecht; 
 2. De wet afwikkeling massaschade in collectieve actie, geschreven door Alessandra Oving en aangeleverd door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), vakgroep Privaatrecht; 
 3. Zorgplicht en ziekenhuisfaillissement, geschreven door Lucas Brand en aangeleverd door de Universiteit van Amsterdam (UvA), vakgroep Privaatrecht;
 4. Persoonsgegevens en immateriële schade, geschreven door Milou Janssen en aangeleverd door de Radboud Universiteit Nijmegen, vakgroep Burgerlijk Recht; 
 5. Zwarte dozen in (deels) zelfrijdende auto’s: handen aan het stuur, geschreven door Laurens de Vor en aangeleverd door Maastricht University, vakgroep Privaatrecht. 

Een shortlist van drie (geanonimiseerde) scripties werd voorgelegd aan de jury van de stichting, net als vorige jaren bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Scripties 1, 2 en 4 werden (uiteraard ook geanonimiseerd) geselecteerd voor die shortlist.  

De jury heeft inmiddels – door de coronamaatregelen op alternatieve wijze – juryberaad gehouden over deze drie scripties en zal onder voorbehoud op 10 november 2020 op feestelijke wijze bekend maken welke auteur en vakgroep de scriptieprijs 2020 zullen winnen. De prijsuitreiking stond oorspronkelijk gepland voor vandaag, maar is uitgesteld vanwege de bijzondere coronatijd en bijbehorende maatregelen. De meedingende vakgroepen en auteurs zullen te zijner tijd meer details ontvangen over de prijsuitreiking op 10 november a.s.  

Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl 

Gastcollege John Beer aan studenten VU

John Beer geeft namens Stichting Beer impuls op 20 februari a.s. een gastcollege aan derdejaarsstudenten van de VU. Hij zal daarbij ingaan op de praktijk van het medisch aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere aspecten die daarbij komen kijken.

De stichting wil het onderwijs op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers bevorderen. In dat kader organiseert de stichting niet alleen gastcolleges, maar ook masterclasses en een jaarlijkse scriptieprijsuitreiking. Daarbij wordt een prijs uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en personenschade.

Zie meer over de scriptieprijs die dit jaar zal worden uitgereikt: https://www.beerimpuls.nl/persbericht-amsterdam-17-oktober-2019/

PERSBERICHT | Amsterdam, 17 oktober 2019

Stichting Beer impuls viert extra feest! 

Stichting Beer impuls viert haar eerste lustrum! Inmiddels kunnen we vaststellen dat onze scriptieprijs niet meer weg te denken is en de vakgroepen (samen met de auteurs) een belangrijke bijdrage leveren aan ontwikkeling op het gebied van personenschade.  

De stichting wil, samen met de vakgroepen en de auteurs, deze missie blijven voortzetten met onze scriptieprijs.  

In 2019 schrijft Stichting Beer impuls dan ook opnieuw een landelijke scriptieprijs uit. De Beer impuls-scriptieprijs zal ook in 2020 worden uitgereikt aan de auteur van de beste (in 2019 geschreven) masterscriptie op het gebied van personenschade en aansprakelijkheidsrecht, en aan diens vakgroep.  

Bij de beoordeling van de inzendingen zal worden gelet op:  

 • relevantie voor de personenschadepraktijk; 
 • taalvaardigheid; 
 • originaliteit; 
 • creativiteit; 
 • de vernieuwende inzichten die uit de scriptie blijken.  

Per aangeschreven vakgroep kan één scriptie aan het bestuur worden voorgelegd.  

Scripties kunnen door de vakgroepen uiterlijk op 31 december 2019 aan het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur van de stichting maakt een selectie van de drie beste scripties. Deze drie scripties zullen vervolgens – geanonimiseerd – worden beoordeeld door een jury waarvan prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer deel uitmaken.  

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact met ons opnemen via: info@beerimpuls.nl. Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl

Scriptieprijs in de pers

In de pers werd ruim aandacht besteed aan de scriptieprijsuitreiking van Stichting Beer impuls. Lees o.a. de artikelen in Mr-studenten, Schademagazine, Letselschade.nu en op de website van Maastricht University. Het doet het bestuur van Stichting Beer impuls goed om te zien dat de scriptieprijs een nog steeds groeiende belangstelling geniet en bijdraagt aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van personenschade.

Voor meer informatie over de stichting of over de scriptieprijs kunt u mailen naar: info@beerimpuls.nl.

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls 

PERSBERICHT Amsterdam, 15 mei 2019

Mevrouw mr. Valérie Beulen (Maastricht University) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘De Hoge Raad en het beschermingsbereik voor particuliere medebezitters van gebrekkige roerende zaken: the damage lies where it falls’.

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het vierde jaar op rij – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 14 mei jl. werd de scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van de winnende scriptie, mevrouw mr. Valérie Beulen. De titel van haar scriptie is: ‘De Hoge Raad en het beschermingsbereik voor particuliere medebezitters van gebrekkige roerende zaken: the damage lies where it falls’. De scriptie bevat een onderzoek naar de wenselijkheid en voorzienbaarheid van een analoge toepassing van het beperkte personele beschermingsbereik van het Imagine-arrest op artikel 6:173 BW. Hierbij wordt tevens uitgebreid geanalyseerd wat alternatieve vergoedingssystemen in dit opzicht te bieden hebben.

Na rijp beraad heeft de jury besloten dat mevrouw mr. Valérie Beulen, samen met Maastricht University, de scriptieprijs verdient. ‘De scriptie is methodisch goed van opzet en bevat een uitputtende noten- en literatuurlijst,’ aldus de jury. ‘Deze scriptie beschrijft het onderwerp niet alleen gedetailleerd en zeer goed gedocumenteerd, maar is ook sterk opiniërend van aard omtrent de prangende vraag hoe – zowel in het recht als in de praktijk – omgegaan moet worden met schades als bedoeld in artikel 6:173 BW, die zich binnen gezinsverband voordoen. In de scriptie wordt een heldere en goed onderbouwde visie gepresenteerd met een voorgestelde oplossingsrichting buiten het aansprakelijkheidsrecht.’

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de scriptieprijs en de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl

Voor meer informatie over de meedingende auteurs en vakgroepen, zie hier het juryrapport.

V.l.n.r. mr. John Beer, prof. mr. Cees van Dam, mr. Patricia Croes (scriptiebegeleidster Maastricht University), mr. dr. Theo Kremer
Foto: Hanna Hachula