PERSBERICHT

Amsterdam, 12 mei 2020 

Shortlist scriptieprijs 2020 Stichting Beer impuls bekend gemaakt 

Voor het vijfde jaar op rij zal de scriptieprijs van Stichting Beer impuls worden uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. De shortlist werd inmiddels bekend gemaakt. 

Dit lustrum doet het bestuur terugblikken op een evenement dat inmiddels een bijzondere traditie is geworden. De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Het bestuur van de stichting is verheugd dat de scriptieprijs een mooie impuls vormt op het gebied van de ontwikkeling van jong talent. 

Inzendingen worden beoordeeld op:  

 • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk; 
 • Taalvaardigheid; 
 • Originaliteit; 
 • Vernieuwende inzichten. 

Per vakgroep kon één scriptie worden aangeleverd. Het bestuur heeft in totaal vijf inzendingen – alle van hoge kwaliteit – ontvangen en heeft deze vijf scripties beoordeeld. Op volgorde van binnenkomst werden de volgende scripties ontvangen: 

 1. Aansprakelijkheid rondom ketenzorg, geschreven door Dominique van Grootveld en aangeleverd door de Universiteit van Amsterdam (UvA), vakgroep Publiekrecht/Gezondheidsrecht; 
 2. De wet afwikkeling massaschade in collectieve actie, geschreven door Alessandra Oving en aangeleverd door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), vakgroep Privaatrecht; 
 3. Zorgplicht en ziekenhuisfaillissement, geschreven door Lucas Brand en aangeleverd door de Universiteit van Amsterdam (UvA), vakgroep Privaatrecht;
 4. Persoonsgegevens en immateriële schade, geschreven door Milou Janssen en aangeleverd door de Radboud Universiteit Nijmegen, vakgroep Burgerlijk Recht; 
 5. Zwarte dozen in (deels) zelfrijdende auto’s: handen aan het stuur, geschreven door Laurens de Vor en aangeleverd door Maastricht University, vakgroep Privaatrecht. 

Een shortlist van drie (geanonimiseerde) scripties werd voorgelegd aan de jury van de stichting, net als vorige jaren bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Scripties 1, 2 en 4 werden (uiteraard ook geanonimiseerd) geselecteerd voor die shortlist.  

De jury heeft inmiddels – door de coronamaatregelen op alternatieve wijze – juryberaad gehouden over deze drie scripties en zal onder voorbehoud op 10 november 2020 op feestelijke wijze bekend maken welke auteur en vakgroep de scriptieprijs 2020 zullen winnen. De prijsuitreiking stond oorspronkelijk gepland voor vandaag, maar is uitgesteld vanwege de bijzondere coronatijd en bijbehorende maatregelen. De meedingende vakgroepen en auteurs zullen te zijner tijd meer details ontvangen over de prijsuitreiking op 10 november a.s.  

Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl 

Gastcollege John Beer aan studenten VU

John Beer geeft namens Stichting Beer impuls op 20 februari a.s. een gastcollege aan derdejaarsstudenten van de VU. Hij zal daarbij ingaan op de praktijk van het medisch aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere aspecten die daarbij komen kijken.

De stichting wil het onderwijs op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers bevorderen. In dat kader organiseert de stichting niet alleen gastcolleges, maar ook masterclasses en een jaarlijkse scriptieprijsuitreiking. Daarbij wordt een prijs uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en personenschade.

Zie meer over de scriptieprijs die dit jaar zal worden uitgereikt: https://www.beerimpuls.nl/persbericht-amsterdam-17-oktober-2019/

PERSBERICHT | Amsterdam, 17 oktober 2019

Stichting Beer impuls viert extra feest! 

Stichting Beer impuls viert haar eerste lustrum! Inmiddels kunnen we vaststellen dat onze scriptieprijs niet meer weg te denken is en de vakgroepen (samen met de auteurs) een belangrijke bijdrage leveren aan ontwikkeling op het gebied van personenschade.  

De stichting wil, samen met de vakgroepen en de auteurs, deze missie blijven voortzetten met onze scriptieprijs.  

In 2019 schrijft Stichting Beer impuls dan ook opnieuw een landelijke scriptieprijs uit. De Beer impuls-scriptieprijs zal ook in 2020 worden uitgereikt aan de auteur van de beste (in 2019 geschreven) masterscriptie op het gebied van personenschade en aansprakelijkheidsrecht, en aan diens vakgroep.  

Bij de beoordeling van de inzendingen zal worden gelet op:  

 • relevantie voor de personenschadepraktijk; 
 • taalvaardigheid; 
 • originaliteit; 
 • creativiteit; 
 • de vernieuwende inzichten die uit de scriptie blijken.  

Per aangeschreven vakgroep kan één scriptie aan het bestuur worden voorgelegd.  

Scripties kunnen door de vakgroepen uiterlijk op 31 december 2019 aan het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur van de stichting maakt een selectie van de drie beste scripties. Deze drie scripties zullen vervolgens – geanonimiseerd – worden beoordeeld door een jury waarvan prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer deel uitmaken.  

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact met ons opnemen via: info@beerimpuls.nl. Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl

Scriptieprijs in de pers

In de pers werd ruim aandacht besteed aan de scriptieprijsuitreiking van Stichting Beer impuls. Lees o.a. de artikelen in Mr-studenten, Schademagazine, Letselschade.nu en op de website van Maastricht University. Het doet het bestuur van Stichting Beer impuls goed om te zien dat de scriptieprijs een nog steeds groeiende belangstelling geniet en bijdraagt aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van personenschade.

Voor meer informatie over de stichting of over de scriptieprijs kunt u mailen naar: info@beerimpuls.nl.

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls 

PERSBERICHT Amsterdam, 15 mei 2019

Mevrouw mr. Valérie Beulen (Maastricht University) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘De Hoge Raad en het beschermingsbereik voor particuliere medebezitters van gebrekkige roerende zaken: the damage lies where it falls’.

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het vierde jaar op rij – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 14 mei jl. werd de scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van de winnende scriptie, mevrouw mr. Valérie Beulen. De titel van haar scriptie is: ‘De Hoge Raad en het beschermingsbereik voor particuliere medebezitters van gebrekkige roerende zaken: the damage lies where it falls’. De scriptie bevat een onderzoek naar de wenselijkheid en voorzienbaarheid van een analoge toepassing van het beperkte personele beschermingsbereik van het Imagine-arrest op artikel 6:173 BW. Hierbij wordt tevens uitgebreid geanalyseerd wat alternatieve vergoedingssystemen in dit opzicht te bieden hebben.

Na rijp beraad heeft de jury besloten dat mevrouw mr. Valérie Beulen, samen met Maastricht University, de scriptieprijs verdient. ‘De scriptie is methodisch goed van opzet en bevat een uitputtende noten- en literatuurlijst,’ aldus de jury. ‘Deze scriptie beschrijft het onderwerp niet alleen gedetailleerd en zeer goed gedocumenteerd, maar is ook sterk opiniërend van aard omtrent de prangende vraag hoe – zowel in het recht als in de praktijk – omgegaan moet worden met schades als bedoeld in artikel 6:173 BW, die zich binnen gezinsverband voordoen. In de scriptie wordt een heldere en goed onderbouwde visie gepresenteerd met een voorgestelde oplossingsrichting buiten het aansprakelijkheidsrecht.’

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de scriptieprijs en de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl

Voor meer informatie over de meedingende auteurs en vakgroepen, zie hier het juryrapport.

V.l.n.r. mr. John Beer, prof. mr. Cees van Dam, mr. Patricia Croes (scriptiebegeleidster Maastricht University), mr. dr. Theo Kremer
Foto: Hanna Hachula  

Scriptieprijsuitreiking 2019 Stichting Beer impuls

Persbericht Beer impuls, 11 april 2019

Voor het vierde jaar op rij zal ook dit jaar de scriptieprijs van Stichting Beer impuls worden uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon één scriptie aan het bestuur van de stichting worden voorgelegd.

De scriptieprijs geniet een groeiende belangstelling, zowel bij de vakgroepen en universiteiten, als daarbuiten. Dit verheugt het bestuur van Stichting Beer impuls. De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade en de scriptieprijs vormt hier een belangrijk onderdeel van.

Inzendingen worden beoordeeld op: 

 • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
 • Taalvaardigheid;
 • Originaliteit;
 • Vernieuwende inzichten.

Het bestuur heeft in totaal vijf inzendingen – alle van hoge kwaliteit – ontvangen en heeft deze vijf scripties beoordeeld. 

Op volgorde van binnenkomst werden de volgende scripties ontvangen:

 1. Proportionele benaderingen in de medische aansprakelijkheid: geschreven door Kim Hogeman, aangeleverd door de Universiteit van Amsterdam;
 2. Collectieve emissiereductievorderingen tegen fossiele-energiebedrijven?: geschreven door Maarten van Kempen, aangeleverd door Universiteit Utrecht (Molengraaff-instituut);
 3. Voordeelstoerekening van verzekeringsuitkeringen bij letsel- en overlijdensschade: geschreven door Joyce Roxanne Duin, aangeleverd door Vrije Universiteit Amsterdam;
 4. De angstschadeclaim, geschreven door Lara Lupgens: aangeleverd door Radboud Universiteit Nijmegen;
 5. De Hoge Raad en het beschermingsbereik voor particuliere medebezitters van gebrekkige roerende zaken: geschreven door Valérie Beulen, aangeleverd door Maastricht University.

Een shortlist van drie (geanonimiseerde) scripties is voorgelegd aan de jury van de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer.

Scriptie 1 (Kim Hogeman, Universiteit van Amsterdam), 3 (Joyce Roxanne Duin, Vrije Universiteit Amsterdam) en 5 (Valérie Beulen, Maastricht University) werden geselecteerd voor de shortlist. De jury heeft inmiddels juryberaad gehad over deze drie (in het kader van het beraad geanonimiseerde) scripties en zal op 14 mei a.s. bekend maken welke auteur en vakgroep de scriptieprijs 2019 zullen winnen.

Nadien zult u op de site van Stichting Beer impuls actuele informatie vinden over de winnende scriptie/vakgroep. Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl

Jaarlijks gastcollege van John Beer aan studenten van Rijksuniversiteit Groningen

John Beer (voorzitter Stichting Beer impuls) gaf op 20 februari jl. zijn jaarlijkse gastcollege aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als onderwerp ‘Slachtoffers en derden’. Het gastcollege werd georganiseerd door de Vakgroep Privaatrecht, onder begeleiding van Arvin Kolder als coördinerend docent.

Het onderwerp ‘derdenschade’ werd uitgediept, waarbij o.a. werd gesproken over kosten die door derden worden gemaakt ten behoeve van het slachtoffer, de schade van nabestaanden van het slachtoffer of de werkgever van het slachtoffer.
Ook werd gesproken over een eigen vorderingsrecht van derden op basis van geleden affectieschade. Per 1 januari 2019 bestaat een wettelijke grond voor vordering van affectieschade.

Stichting Beer impuls stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade. Onderdeel hiervan vormen deze gastcolleges.