Stichting Beer impuls schrijft voor het vierde jaar op rij een landelijke scriptieprijs uit

PERSBERICHT

Amsterdam, 11 oktober 2018

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor personenschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader schrijft de stichting jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij de vakgroepen (op dit rechtsgebied) van alle rechtenfaculteiten in Nederland de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren.

Stichting Beer impuls bestaat inmiddels alweer vier jaar en de landelijke scriptieprijs is zo langzamerhand een begrip geworden, mede dankzij het enthousiasme van de meedingende vakgroepen en auteurs. Met deze scriptieprijs, maar ook met het geven van gastcolleges en masterclasses, hoopt de stichting een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade.

Nadat op 23 mei jl. Idya Karimi en het Molengraaff-instituut van de Universiteit Utrecht de scriptieprijs van Stichting Beer impuls in ontvangst namen, is er opnieuw een scriptieprijs uitgeschreven voor de beste scriptie van 2018. De vakgroepen zijn inmiddels aangeschreven en krijgen tot 31 december a.s. de tijd om de beste scriptie van hun studenten mee te laten dingen naar deze prijs. Per vakgroep kan één scriptie, geschreven in 2018, worden aangeleverd. 

Ook dit jaar zal de jury bestaan uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Inzendingen worden beoordeeld op relevantie voor de positie van het slachtoffer, taalvaardigheid, originaliteit, creativiteit en vernieuwende inzichten.

Voor meer informatie over deze scriptieprijs en Stichting Beer impuls kunt u contact opnemen met info@beerimpuls.nl of kijken op www.beerimpuls.nl.

 

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

PERSBERICHT Amsterdam, 24 mei 2018

Mevrouw mr. Idya Karimi/Molengraaff Instituut (Universiteit van Utrecht) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht’.

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het derde jaar op rij – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 23 mei jl. werd de scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van de winnende scriptie, mevrouw mr. Idya Karimi/Molengraaff Instituut, Universiteit van Utrecht. Het onderwerp van haar scriptie ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht’ heeft als subtitel ‘De schaduwzijde van de vergelijking mét en zónder ongeval’.

Beschreven wordt dat het uitgangspunt van volledige schadevergoeding met zich meebrengt dat een vergelijking van twee situaties, de feitelijke en de hypothetische, noodzakelijk is. De auteur geeft aan dat het gebruik van statistische gegevens om de hypothetische situatie in kaart te brengen al snel kan leiden tot discriminatie en bespreekt mogelijkheden om dat te vermijden.

Het onderwerp van de schadebegroting, en met name in geval van verlies van arbeidsvermogen, bij jonge kinderen is van grote betekenis voor de personenschadepraktijk. De auteur kiest voor een originele en relevante invalshoek door de strijd met het beginsel van non-discriminatie in de overwegingen te betrekken.

Na rijp beraad heeft de jury derhalve besloten dat Idya Karimi, samen met de vakgroep van het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht, de scriptieprijs verdient. ‘De combinatie van een relevant onderwerp, diepgang, leesbaarheid en een eigen visie heeft de jury ertoe gebracht deze keuze te maken,’ aldus de jury.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de scriptieprijs en de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.

 

Van links naar rechts: mr. John Beer (jurylid Stichting Beer impuls), mr. dr. Theo Kremer (jurylid Stichting Beer impuls), mr. Idya Karimi (winnende auteur scriptie), mr. dr. Rianka Rijnhout (namens de winnende vakgroep Molengraaff Instituut Universiteit Utrecht), prof. mr. Cees van Dam (jurylid Stichting Beer impuls)

 

26 april 2018: Stichting Beer impuls organiseert Masterclass Personenschade aan Erasmus School of Law

Stichting Beer impuls stimuleert o.a. de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade. Op 24 april jl. gaven John Beer, Marco Zwagerman en Veeru Mewa in dat kader een Masterclass Personenschade aan studenten van de Erasmus School of Law.

Daarbij gaven zij o.a. presentaties over het vak van letselschadeadvocaat, werkgeversaansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij luchtvaartongevallen en medische aansprakelijkheid.

Ook vond er een ‘moot court’ plaats waarbij studenten de plek innamen van rechter, eiser of gedaagde partij in een dossier.

Voor meer vragen over deze Masterclass of over Stichting Beer impuls, kunt u mailen naar info@beerimpuls.nl.

PERSBERICHT, AMSTERDAM 19 april 2018

Prijsuitreiking scriptieprijs Stichting Beer impuls

Ook dit jaar schreef Stichting Beer impuls de jaarlijkse, landelijke scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon één scriptie aan het bestuur van de stichting worden voorgelegd.

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Inzendingen worden derhalve beoordeeld op: 

  • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
  • Taalvaardigheid;
  • Originaliteit;
  • Vernieuwende inzichten.

Drie ingezonden scripties zijn (geanonimiseerd) voorgelegd aan en beoordeeld door de jury van Stichting Beer impuls. De jury bestaat wederom uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. De jurering betreft de volgende scripties:

  • Idya Karimi, Universiteit Utrecht (Molengraaff-instituut), ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht’;
  • Maikel Samsom, Erasmus School of Law (Rotterdam), ‘Aansprakelijkheid in tijden van kinderen op bestelling’;
  • Nienke Hersbach, Vrije Universiteit Amsterdam, ‘Op weg naar een toekomstbestendig tuchtrecht in de gezondheidszorg?’

De jury zal de winnende scriptie bekend maken op woensdag 23 mei a.s.

Nadien zult u op de site van Stichting Beer impuls actuele informatie vinden over de winnende scriptie/vakgroep.

Voor vragen over dit bericht kunt u mailen naar: info@beerimpuls.nl

John Beer ontvangt Dekenprijs van Amsterdamse Orde van Advocaten

Op 29 maart 2018 heeft John Beer de Dekenprijs ontvangen voor zijn verdiensten voor de advocatuur, een prijs die vorig jaar aan Eberhard van der Laan werd uitgereikt. Hij ontving deze prijs in De Rode Hoed, tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten. 

John Beer is vereerd door het ontvangen van deze prijs; ‘Het is mooi deze prijs te ontvangen omdat hiermee door de beroepsgroep waardering en steun wordt uitgedrukt. De advocatuur is een prachtig vak dat ik met heel veel plezier en overtuiging uitoefen. Het verlenen van rechtshulp aan slachtoffers van letselschade is voor mij speciaal belangrijk. Daardoor wordt immers steun geboden aan mensen, of hun nabestaanden, die hun gezondheid of hun leven door fouten van anderen hebben verloren. Zij verdienen steun in hun wens om erkenning en vergoeding van hun schade. Beer advocaten zal een kantoor blijven waar mensen in een dergelijke situatie terecht kunnen.’

John_Beer_Dekenprijs_2018

Jaarlijks gastcollege John Beer bij Rijksuniversiteit Groningen namens Stichting Beer impuls

Op 7 maart jl. gaf John Beer zijn jaarlijkse gastcollege aan de Rijksuniversiteit Groningen, dit keer over het onderwerp ‘derdenschade’. Het gastcollege werd georganiseerd door de Vakgroep Privaatrecht, onder begeleiding van Arvin Kolder als coördinerend docent.

Het gastcollege werd bijgewoond door circa 40 masterstudenten, die een actieve rol speelden bij het gastcollege.

Het onderwerp ‘derdenschade’ werd uitgediept, waarbij o.a. werd gesproken over kosten die door derden worden gemaakt ten behoeve van het slachtoffer, de schade van nabestaanden van het slachtoffer of de werkgever van het slachtoffer.

Ook werd gesproken over een eigen vorderingsrecht van derden op basis van het wetsvoorstel ‘affectieschade’. Affectieschade is immateriële schade (smartengeld) van derden als gevolg van verlies of ernstig letsel van een naaste. Voor vergoeding van affectieschade bestaat op dit moment nog geen wettelijke grond, een wetsvoorstel hieromtrent moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

In het verlengde hiervan werd aandacht besteed aan het onderwerp ‘shockschade’, dat in de rechtspraak (Taxibusarrest) tot ontwikkeling is gekomen. Shockschade is psychische schade als gevolg van de confrontatie met een traumatische gebeurtenis betreffende een naaste. Zo werd de vordering tot smartengeld van de vader van Marianne Vaatstra door de rechter gehonoreerd, in verband met de ernstige shock van de vader door de confrontatie met het lichaam van zijn verkrachte en vermoorde dochter.

Landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls in NJB

In NJB wordt aandacht besteed aan de landelijke scriptieprijs van Stichting Beer impuls. Deze stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor personenschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader schrijft de stichting onder andere jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren. Zie hier het bericht in NJB, met meer informatie over de scriptieprijs.

PERSBERICHT

Stichting Beer impuls schrijft voor het derde jaar op rij een landelijke scriptieprijs uit.

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor personenschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader schrijft de stichting onder andere jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren.

Stichting Beer impuls bestaat inmiddels alweer drie jaar en er is een groeiende belangstelling en enthousiasme rond deze jaarlijkse scriptieprijs, zowel binnen de academische wereld als daarbuiten. Met deze scriptieprijs, maar ook met het geven van gastcolleges en masterclasses, hoopt de stichting bij te dragen aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade.

Nadat op 15 juni jl. ChiChi de Haan en de Vakgroep Privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam de ‘scriptieprijs 2016’ van Stichting Beer impuls in ontvangst namen, is er opnieuw een scriptieprijs uitgeschreven voor de beste scriptie van 2017. De vakgroepen zijn inmiddels aangeschreven en krijgen tot 29 december 2017 de tijd om de beste scriptie van hun studenten mee te laten dingen naar deze prijs. Per vakgroep kan één scriptie worden aangeleverd.

Ook dit jaar zal de jury bestaan uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Inzendingen worden beoordeeld op relevantie voor de positie van het slachtoffer, taalvaardigheid, originaliteit en vernieuwende inzichten.

Voor meer informatie over deze scriptieprijs en Stichting Beer impuls kunt u contact opnemen met info@beerimpuls.nl of kijken op www.beerimpuls.nl.

19 september 2017: Enthousiaste studenten tijdens Masterclass Letselschade Rijksuniversiteit Groningen

Op 4 en 5 september jl. organiseerde Stichting Beer impuls, in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen, een Masterclass Letselschade voor de juridische faculteit. De Masterclass vond plaats in het oude kantongerecht van Groningen, dat thans als collegezaal fungeert voor de Faculteit Theologie. John Beer, Marco Zwagerman en Veeru Mewa verzorgden namens Stichting Beer impuls deze Masterclass. Prof. mr. dr. Albert Verheij was namens Rijksuniversiteit Groningen nauw betrokken bij de Masterclass.

Naast presentaties over de eigenschappen waarover een goede letselschadeadvocaat moet beschikken, werd onder andere ook gesproken over medische aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, vliegrampen, Amerikaanse toestanden in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht en het leerstuk van eigen schuld.

Ook werden praktijkgerichte pleitoefeningen gehouden aan de hand van drie geanonimiseerde dossiers die de studenten vooraf toegestuurd kregen. Stichting Beer impuls ontving mooie, constructieve feedback en werd door enthousiaste en gemotiveerde studenten aangemoedigd om dit soort Masterclasses te blijven geven. Ervaring leert dat studenten weinig praktijkervaring opdoen tijdens hun studie. Stichting Beer impuls hoopt met dit soort Masterclasses en gastcolleges bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van jong talent op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en personenschade.

29 augustus 2017: Stichting Beer impuls geeft Masterclass Letselschade aan studenten Rijksuniversiteit Groningen

Stichting Beer impuls is in 2014 opgericht om ondersteuning te bieden aan slachtofferbelangen en goede doelen die daarmee zijn verbonden. Ook stimuleert de stichting de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade.

In dat verband wil de stichting ook het onderwijs op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers bevorderen. De stichting schrijft daartoe onder andere ieder jaar een landelijke scriptieprijs uit op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Daarnaast geeft Stichting Beer impuls zelf onderwijs op academisch niveau, onder andere in de vorm van gastcolleges.

Op 4 en 5 september geven John Beer, Marco Zwagerman en Veeru Mewa namens de stichting, in samenspraak met de Vakgroep Privaatrecht van de Rijksuniversiteit Groningen, een Masterclass Letselschade op het gebied van medische aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid bij vliegrampen. Prof. mr. dr. Albert Verheij (Rijksuniversiteit Groningen) zal een bijdrage leveren over het leerstuk van eigen schuld. Er zullen ook praktijkgerichte pleitoefeningen worden gehouden met de deelnemende studenten en er is ruimte voor discussie over de onderwerpen die ter sprake komen.

Voor vragen over deze masterclass of over Stichting Beer impuls, kunt u mailen naar: info@beerimpuls.nl.