John Beer spreekt tijdens symposium Medische Missers

De jonge hockeyer Rogier Mooij (21) kwam om het leven door een verkeerde diagnose. De longarts die betrokken was bij de behandeling van de jongen kreeg van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam slechts een waarschuwing. Dit nadat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een tuchtklacht werd ingediend.

Wat gebeurt er met de artsen die een medische misser begaan? Welke functie heeft het tuchtrecht en hoe verloopt de procedure bij medische aansprakelijkheid? Op 14 juni 2017 stonden deze vragen centraal bij het Symposium ‘Medische Missers’, georganiseerd door Fractie Vrijspraak en Magister JFT | Livius.

John Beer was een van de sprekers. De sprekers bespraken verschillende stellingen omtrent het tuchtrecht in het gezondheidsrecht. John Beer lichtte de weg van een slachtoffer (of diens nabestaanden) naar de (tucht)rechter toe en beschreef de ongelijkheid tussen artsen/ziekenhuizen en patiënten.

Zie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/04/artsen-rogier-mooij-worden-niet-vervolgd-a1565513

Scriptieprijs Stichting Beer impuls in de pers

Op 15 juni jl. won ChiChi de Haan, samen met de Vakgroep Privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam, de landelijke scriptieprijs van Stichting Beer impuls met haar scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’. Ook de pers besteedt aandacht aan dit initiatief van de stichting. Ook dit jaar zal een scriptieprijs worden uitgeschreven; de prijs zal volgend jaar worden uitgereikt. Voor meer vragen over de scriptieprijs: info@beerimpuls.nl

Zie hier de berichten van Mr. Online en Stichting PIV over de prijsuitreiking.

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

PERSBERICHT AMSTERDAM, 16 JUNI 2017

Mevrouw mr. ChiChi de Haan/Vakgroep Privaatrecht Universiteit van Amsterdam wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’.

Stichting Beer impuls, een initiatief van zes Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. In juni 2016 heeft de stichting, net als in 2015, een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 15 juni jl. werd de scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van de winnende scriptie, mevrouw mr. ChiChi de Haan en de Vakgroep Privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van haar scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’ heeft als subtitel ‘Art. 7:658 BW en zorg voor de zorgverlener na een incident’.

Deze scriptie behandelt de vraag of een ziekenhuis (op grond van artikel 7:658 BW) jegens de zorgverlener in zijn dienst de juridische plicht heeft om deze na een calamiteit of incident op te vangen, en bij gebreke daaraan aansprakelijk kan zijn voor daaruit voortvloeiende psychische gezondheidsschade. ‘De scriptie is compact, bevat veel informatie en is desondanks zeer goed leesbaar. Het onderwerp is origineel, actueel en relevant. De jury heeft met veel waardering kennis genomen van het praktijkonderzoek waarvan in de scriptie verslag wordt gedaan. Bij de scriptie bevindt zich een uitvoerige literatuurlijst en er worden concrete aanbevelingen gedaan,’ aldus de jury over de winnende scriptie.

Ook dit jaar zal door de stichting opnieuw een scriptieprijs worden uitgeschreven.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de scriptieprijs en de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.

V.l.n.r. prof. mr. Cees van Dam, mr. John Beer, mr. ChiChi de Haan, mr. Toine de Bie (scriptiebegeleider ChiChi de Haan), mr. Theo Kremer.

 

Prijsuitreiking scriptieprijs Stichting Beer impuls

PERSBERICHT, AMSTERDAM 9 MEI 2017

In juni 2016 schreef Stichting Beer impuls, net als in 2015, een landelijke scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon één scriptie aan het bestuur van de stichting worden voorgelegd.

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Inzendingen worden derhalve beoordeeld op: 

 • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
 • Taalvaardigheid;
 • Originaliteit;
 • Vernieuwende inzichten.

Het bestuur heeft in totaal zes inzendingen ontvangen en heeft deze zes scripties beoordeeld.  Drie van deze scripties zijn daaruit geselecteerd en (geanonimiseerd) voorgelegd aan de jury, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Het betreft hier de volgende scripties:

 • ChiChi de Haan, Universiteit van Amsterdam (UvA) ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’;
 • Jasper van Ittersum, Universiteit Leiden ‘De juridische lijdensweg van maligne mesothelioom- en asbestgerelateerde longkankerslachtoffers’;
 • Eva Schutte, Radboud Universiteit ‘Arbeidsvermogensschade bij kinderen: koffiedik kijken of calculated guess?’.

De jury heeft inmiddels een winnende scriptie gekozen, die bekend zal worden gemaakt tijdens de prijsuitreiking op donderdag 15 juni a.s. Nadien zult u op de site van Stichting Beer impuls actuele informatie vinden over de winnende scriptie/vakgroep.

Voor vragen over dit bericht of over de scriptieprijs kunt u mailen naar info@beerimpuls.nl.

Inzendingen nieuwe scriptieprijs stromen binnen

Stichting Beer impuls bestaat inmiddels alweer ruim twee jaar. De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het aansprakelijkheidsrecht en personenschade. In dat kader schrijft de stichting onder andere jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren.

Nadat op 6 juni 2016 Kirsten Maes en het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht de ‘scriptieprijs 2015’ van Stichting Beer impuls in ontvangst namen, is er een nieuwe scriptieprijsvraag uitgeschreven voor de beste scriptie van 2016.

De vakgroepen hebben inmiddels enthousiast gereageerd en de inzendingen stromen binnen. Ook dit jaar zal de jury bestaan uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Inzendingen worden beoordeeld op relevantie voor de positie van het slachtoffer, taalvaardigheid, originaliteit en vernieuwende inzichten.

De prijs zal in de zomer van 2017 worden uitgereikt. Wij zullen u op de hoogte blijven houden via deze website.

Voor meer informatie over deze scriptieprijs en Stichting Beer impuls kunt u contact opnemen met info@beerimpuls.nl.

Augustus 2016: Persbericht scriptieprijs Stichting Beer impuls in ‘Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk’

In het augustusnummer van TLP (Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk) verscheen het persbericht van Stichting Beer impuls naar aanleiding van de prijsuitreiking op 6 juni jl. van de landelijke scriptieprijs. Zie hier de publicatie. Inmiddels is er door Stichting Beer impuls opnieuw een prijsvraag uitgeschreven. Voor meer informatie daarover, zie hier.

Nieuwe scriptieprijsvraag uitgeschreven

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het aansprakelijkheidsrecht en personenschade. In dat kader schrijft de stichting onder andere jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren.

Nadat op 6 juni jl. Kirsten Maes en het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht de ‘scriptieprijs 2015’ van Stichting Beer impuls in ontvangst namen, is het tijd voor het uitschrijven van een nieuwe scriptieprijs voor de beste scriptie van 2016. De vakgroepen zijn inmiddels aangeschreven en krijgen tot 30 december 2016 de tijd om de beste scriptie van hun studenten mee te laten dingen naar deze prijs. Per vakgroep kan één scriptie worden aangeleverd.  

Ook dit jaar zal de jury bestaan uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Inzendingen worden beoordeeld op relevantie voor de positie van het slachtoffer, taalvaardigheid, originaliteit en vernieuwende inzichten.

De prijs zal in de loop van 2017 worden uitgereikt. Voor meer informatie over de prijsuitreiking op
6 juni jl., zie dit persbericht.

Voor meer informatie over deze scriptieprijs en Stichting Beer impuls kunt u contact opnemen met info@beerimpuls.nl.

 

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

PERSBERICHT Amsterdam, 6 juni 2016

Kirsten Maes/Molengraaff Instituut Universiteit Utrecht wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’.

Stichting Beer impuls, een initiatief van zes Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. In mei 2015 heeft de stichting een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per vakgroep kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. 

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 6 juni jl. werd de scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van de winnende scriptie, mevrouw mr. K.L. Maes en haar vakgroep, het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.

Het onderwerp van haar scriptie ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’ heeft als subtitel ‘Een onderzoek naar het bestaan, de omvang en de wenselijkheid van een zorgplicht van secundaire, private partijen jegens bezoekers van openbare ruimten’. Haar scriptie werd onder andere gekozen vanwege de originaliteit, de uitgebreide jurisprudentiestudie en de relevantie voor de positie van een slachtoffer in de personenschadepraktijk.

Ook voor 2016 zal door de stichting opnieuw een scriptieprijs worden uitgeschreven.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de scriptieprijs en de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.

Voor meer informatie over het scriptieonderwerp van Kirsten Maes, zie haar artikel in AV&S van februari 2016. 

 IMG_6995

V.l.n.r. prof. mr. I. Giesen (Molengraaff Instituut Universiteit Utrecht), winnares mr. K.L. (Kirsten) Maes, prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer, mr. J.M. Beer

(Foto: Hanna Hachula)

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs

In mei 2015 schreef de Stichting Beer impuls een landelijke scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep kon een scriptie aan het bestuur van de Stichting worden voorgelegd.

In de periode tot 15 januari 2016 heeft het bestuur vijf inzendingen ontvangen. Het bestuur van de Stichting heeft deze vijf scripties beoordeeld.  

Drie van deze scripties zijn daaruit geselecteerd en voorgelegd aan de jury, bestaande uit
prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Het betreft hier scripties van de vakgroepen van de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.

De jury heeft inmiddels een winnaar gekozen, die wij bekend zullen maken tijdens de prijsuitreiking op maandag 6 juni 2016. Na 6 juni a.s. zult u op deze site actuele informatie vinden over de winnende scriptie.

Voor vragen over dit bericht of de scriptieprijs kunt u mailen naar info@beerimpuls.nl.

 

Landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. De Stichting heeft in dat kader een scriptieprijsvraag uitgeschreven, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten konden aanleveren. De termijn waarbinnen scripties konden worden aangeleverd, is onlangs verstreken. 

In het voorjaar van 2016 zal Stichting Beer impuls de scriptieprijs uitreiken aan de auteur van de beste masterscriptie op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. 

De beoordelingscommissie bestaat uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. 

Inzendingen worden beoordeeld op: 

 • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
 • Taalvaardigheid;
 • Originaliteit;
 • Vernieuwende inzichten. 

Van alle inzendingen zijn inmiddels de drie beste scripties geselecteerd, waaruit de beoordelingscommissie de winnaar/winnares zal kiezen. De winnaar/winnares en diens vakgroep zullen eenzelfde geldbedrag ontvangen als prijs. 

De shortlist voor de Stichting Beer impuls scriptieprijs ziet er als volgt uit: 

 • Paul Blok, ‘Zorgschade, hoe nu verder?’, Sectie Burgerlijk Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Kirsten Maes, ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht;
 • Chantal van der Roest, ‘Vergoeding van immateriële schade aan derden ingeval van letsel of overlijden van een naaste in nationaal en Europees (privaatrechtelijk) perspectief’, Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht, Rijksuniversiteit Groningen. 

Voor vragen over de scriptieprijs kunt u contact zoeken via info@beerimpuls.nl.